GSC-begin
GSC GSC GSC

Odborná pomoc regionálnym vodárenským spoločnostiam Projekt č.8049MŽP-VS1


Spoločnosť GSoft-Consulting spol. s r.o. v roku 2007 v rámci projektu Projekt č. 8049MŽP-VS1 "Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam" FM č. 2002/SK/16/P/PA/008 ako kľúčový expert vykonala "Analýzu stavu GIS vo vodárenských spoločnostiach" pre:

Výstupom analýzy bolo:

Podľa našich vedomostí, výsledky tejto štúdie je potrebné aktualizovať ako z pohľadu rozvoja GIS & aktualizácie technickej databázy GIS, tak aj z pohľadu nastavenia GIS pre podporu prevádzkovo obchodných procesov zásobovania vodou, kanalizácie, čistenia a úpravy vôd.

© 2013 GSoft-Group a.s.